Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 4 7 57.14%