Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 148 460 32.17%
269 OLYMPIAD 102 573 17.80%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 222 795 27.92%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%