Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 155 538 28.81%
269 OLYMPIAD 99 510 19.41%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 258 913 28.26%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 26 163 15.95%
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 4 7 57.14%