Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
269 OLYMPIAD 87 454 19.16%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 574 24.74%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 16 137 11.68%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%