Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
269 OLYMPIAD 87 455 19.12%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 16 137 11.68%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%