Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 146 451 32.37%
269 OLYMPIAD 98 528 18.56%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 139 12.23%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%