Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 172 565 30.44%
269 OLYMPIAD 104 590 17.63%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%