Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
269 OLYMPIAD 102 574 17.77%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 149 462 32.25%