Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
269 OLYMPIAD 102 574 17.77%