Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
269 OLYMPIAD 87 454 19.16%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 360 29.72%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 52 60 86.67%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 22 30 73.33%