Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 264 620 42.58%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 102 214 47.66%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
455 FANUMBER - Số độc thân 129 473 27.27%
458 HFNUMBER - Số có bạn 147 598 24.58%