Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
455 FANUMBER - Số độc thân 125 460 27.17%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 582 24.74%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 74 50.00%
1146 PTC - Phần tử chung 11 11 100.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%