Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 363 29.48%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 26 50 52.00%
1146 PTC - Phần tử chung 5 5 100.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%