Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 107 226 47.35%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%