Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 479 30.48%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 117 186 62.90%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 276 35.14%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 97 205 47.32%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%