Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
30 HY023 - Cặp số giống nhau 75 107 70.09%
222 IP - Số IP của nhân viên 127 492 25.81%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 109 162 67.28%
224 PAPER - Các tấm bìa 71 144 49.31%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 75 223 33.63%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 200 45.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 33 119 27.73%