Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 95 274 34.67%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 479 30.48%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 116 183 63.39%