Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 146 483 30.23%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 118 187 63.10%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 102 214 47.66%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 285 34.04%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%