Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 283 34.28%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 213 47.42%