Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 75 223 33.63%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 200 45.00%