Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 94 202 46.53%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 91 251 36.25%