Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 76 231 32.90%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 218 46.33%