Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 83 276 30.07%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 102 220 46.36%