Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
30 HY023 - Cặp số giống nhau 85 139 61.15%
222 IP - Số IP của nhân viên 147 561 26.20%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 122 190 64.21%
224 PAPER - Các tấm bìa 99 191 51.83%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 76 231 32.90%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 218 46.33%