Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 146 481 30.35%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 283 34.28%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 213 47.42%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 117 186 62.90%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%