Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 263 658 39.97%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 110 176 62.50%
222 IP - Số IP của nhân viên 177 631 28.05%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 141 224 62.95%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 120 356 33.71%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 122 346 35.26%
455 FANUMBER - Số độc thân 160 690 23.19%
458 HFNUMBER - Số có bạn 167 671 24.89%