Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 479 30.48%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 117 186 62.90%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 276 35.14%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 97 205 47.32%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
455 FANUMBER - Số độc thân 125 460 27.17%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 583 24.70%