Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%
222 IP - Số IP của nhân viên 108 369 29.27%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 87 133 65.41%
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 70 190 36.84%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 360 29.72%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%