Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 259 604 42.88%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%