Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 20 30.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
20 HY013 - Điều khiển Robot 4 15 26.67%
21 HY014 - Di chuyển Robot 32 49 65.31%
22 HY015 - Nhìn ra biển 30 80 37.50%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 23 51 45.10%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 7 13 53.85%
26 HY019 - Khám bệnh 3 6 50.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 16 27 59.26%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 11 13 84.62%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%
32 HY025 - Chia hết 6 39 15.38%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0.00%
36 HY029 0 1 0.00%