Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 162 508 31.89%
9 HY002 - Bảng tần số 259 648 39.97%
11 HY004 - Điểm tâm 32 116 27.59%
13 HY006 - Josephus 20 57 35.09%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 25 173 14.45%
15 HY008 - Dãy ước 41 63 65.08%
16 HY009 - Ngịch thế 59 91 64.84%
17 HY010 - Thuận thế 14 22 63.64%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 12 39 30.77%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 50 112 44.64%
20 HY013 - Điều khiển Robot 13 57 22.81%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 68 60.29%
22 HY015 - Nhìn ra biển 56 249 22.49%
23 HY016 3 17 17.65%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 13 23 56.52%
26 HY019 - Khám bệnh 18 45 40.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 33 51 64.71%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 50 79 63.29%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 58 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 170 61.76%
32 HY025 - Chia hết 13 112 11.61%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 11 30 36.67%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 54 9.26%
36 HY029 2 22 9.09%