Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 143 537 26.63%
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
13 HY006 - Josephus 29 100 29.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 143 13.29%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
16 HY009 - Ngịch thế 71 111 63.96%
17 HY010 - Thuận thế 16 34 47.06%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 58 39.66%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
23 HY016 9 51 17.65%
24 HY017 - Xây đường 29 67 43.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 17 36 47.22%
26 HY019 - Khám bệnh 21 49 42.86%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
29 HY022 - Chữ số thứ N 2 60 3.33%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
36 HY029 2 18 11.11%