#35. HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n là số thứ tự của một ngày (ngày 1/1/1 tính là ngày thứ 1 ), in ra ba số d, m, y mô tả một ngày tháng năm hợp lệ.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương duy nhất n\ (1\le n\le 10^6) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số d, m, y cách nhau dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu:

367

Kết quả:

2 1 2