Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%