Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%