Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 44 155 28.39%
11 HY004 - Điểm tâm 32 116 27.59%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 33 51 64.71%