Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 107 20.56%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%