#10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ. Hãy tìm bán kính nhỏ nhất của hình tròn chứa n điểm này (một số điểm có thể nằm trên biên của đường tròn).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n ≤100000) ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên x_i, y_i\ (|x_i|, |y_i| \le 10000) thể hiện tọa độ của một điểm.

Kết quả:

  • Một số thực với 3 chữ số phần thập phân là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
0 0
4 0
1 1

Kết quả:

2.000