Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#87097 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 448 ms 2684 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phan Đặng Thái Sơn 2022-07-09 3:49:31
#85550 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 475 ms 2652 K C++ 11 / 2 K fcccc 2022-06-12 2:43:14
#75882 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 516 ms 11004 K C / 2 K Huỳnh Thanh Nghị 2022-02-27 8:52:47
#95138 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 839 ms 1920 K C++ 17 / 2 K meow 2022-10-17 15:56:18
#68117 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 844 ms 1980 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2022-01-05 17:00:49
#68226 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 846 ms 1904 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-06 9:32:19
#68230 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 859 ms 1888 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2022-01-06 9:42:13
#68224 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 879 ms 2036 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-06 9:29:08
#72425 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 899 ms 1892 K C++ / 2 K PAT 2022-02-10 18:33:44
#68220 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 906 ms 1888 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-01-06 9:19:21
#70957 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 922 ms 1916 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-02-04 13:51:44
#76254 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 1593 ms 22624 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:04:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: