Tên đăng nhập

SonCoding

Họ và tên

Phan Đặng Thái Sơn

Email

thaisonphandang0711@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-17 4:04:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500