#17. HY010 - Thuận thế

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Giải bài toán ngược của bài Nghịch thế: biết mảng (p_1, \ldots, p_n) hãy tìm hoán vị (x_1, x_2,\ldots,x_n) .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n≤100) ;
  • Các dòng tiếp theo ghi p_1, p_2, \ldots, p_n ;

Kết quả:

  • Ghi n số x_1, x_2, \ldots, x_n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
0 1 2 0 4

Kết quả:

4 3 2 5 1