#20. HY013 - Điều khiển Robot

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một robot xuất phát từ vị trí (0,0) mặt quay về hướng Bắc. Mỗi lần chỉ có một trong 4 lệnh chuyển động là G, L, R, B tương ứng là tiến lên trước, quay sang trái, quay sang phải, quay lại phía sau một đơn vị. Cho dãy lệnh chuyển động. Hãy tìm xem vị trí cuối cùng của robot là vị trí nào?

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi n\ (n≤100) là số lệnh robot cần thực hiện;
  • Dòng thứ hai là dãy n ký tự mô tả dãy lệnh robot thực hiện.

Kết quả:

  • Hai số nguyên là tọa độ (x,y) của vị trí cuối cùng của robot.

Ví dụ:

4
GRLB

Kết quả:

1 1