Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#82240 #20. HY013 Accepted 100 51 ms 260 K Pascal / 655 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-20 4:31:25
#85131 #20. HY013 Accepted 100 62 ms 348 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-06-05 7:45:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: