#12. HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên nằm trên vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Hãy xác định dãy con liên tiếp (có ít nhất một phần tử) có tổng các phần tử của nó là nhỏ nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n ≤100) ;
  • Dòng tiếp theo ghi các số a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 10^9) .

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là tổng nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
2 -3 5 -4

Kết quả:

-5