#26. HY019 - Khám bệnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

n bệnh nhân chờ được khám bệnh tại một phòng khám chỉ có một bác sỹ. Tại một thời điểm chỉ khám được cho 1 bệnh nhân. Bệnh nhân thứ i đến phòng khám tại thời điểm t_i và nếu được khám bệnh, anh (cô) ta sẽ phải mất thời gian là d_i . Hãy tính xem thời điểm nhỏ nhất mà vị bác sỹ nọ trong phòng khám khám xong cho n bệnh nhân nói trên.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi n\ (n≤100) ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số t_i, d_i\ (1≤t_i,d_i≤10000) lần lượt là thời điểm đến khám và thời gian khám của bệnh nhân i .

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là đáp số tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
1 2
2 4
6 3

Kết quả:

10