#34. HY027 - Thứ tự ngày tháng năm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Biết rằng năm nhuận hoặc là năm chia hết cho 400 hoặc là năm không chia hết cho 100 nhưng chia hết cho 4 . Bắt đầu từ 1/1/1 ngày mang số 1 , .... Viết chương trình nhập vào d/m/y là ngày-tháng-năm hợp lệ. Hãy tính thứ tự của ngày đó.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số d, m, y\ (y \le 3000) là một ngày tháng năm hợp lệ.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n là thứ tự của ngày tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 1 2

Kết quả:

367