Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%