Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 9 77 11.69%
214 CONGRESS - Cuộc họp 61 124 49.19%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 51 75 68.00%
834 VECTOR - Véc tơ 44 78 56.41%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 28 67.86%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%