Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 22 197 11.17%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 125 49.60%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 51 77 66.23%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
5062 TRIANGLE - Tam giác 23 33 69.70%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%