Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 126 49.21%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
5062 TRIANGLE - Tam giác 24 34 70.59%