#5062. TRIANGLE - Tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n điểm trong mặt phẳng trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là các điểm trong số n điểm đã cho.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ 3\le n\le 10^5 .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4

Kết quả:

4