#833. SEGMENT - Đoạn thẳng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n điểm phân biệt trên mặt phẳng, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng có độ dài dương mà hai đầu mút là hai điểm trong số n điểm trên?

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤10^6 ) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
3