Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5062 TRIANGLE - Tam giác 24 34 70.59%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%
214 CONGRESS - Cuộc họp 63 128 49.22%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%