#32. HY025 - Chia hết

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho các số nguyên dương n, p, q, r\ (n,p,q,r≤10^9) . Hãy đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương trong đoạn [1,n] chia hết cho hai trong ba số p, q, r nhưng không chia hết cho số còn lại.

Dữ liệu:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi 4 số nguyên dương n, p, q, r .

Kết quả:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi kết quả tương ứng trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu:

20 2 3 4

Kết quả:

6