Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#126117 #32. HY025 - Chia hết Accepted 100 62 ms 384 K C++ 14 / 2 K HuangChảMực 2023-03-11 13:15:41
#126112 #32. HY025 - Chia hết Accepted 100 73 ms 460 K C++ 17 / 1007 B HieuLe 2023-03-11 12:59:28
#111738 #32. HY025 - Chia hết Accepted 100 102 ms 348 K C++ 17 / 398 B Phạm Thanh Lam 2022-12-20 7:29:15
#116048 #32. HY025 - Chia hết Accepted 100 107 ms 356 K C++ / 310 B thanhvinh 2023-01-16 8:34:57
#111155 #32. HY025 - Chia hết Accepted 100 113 ms 624 K C++ 17 / 434 B Trùm CUỐI 2022-12-16 2:12:41
#111557 #32. HY025 - Chia hết Accepted 100 116 ms 352 K C++ 17 / 409 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-19 15:55:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: