Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 3 / 35 1688 (+80)
K28 Beginner Contest 05 11 / 37 1608 (-20)
K28 Beginner Contest 04 4 / 35 1628 (+58)
K28 Beginner Contest 03 8 / 33 1570 (+14)
K28 Beginner Contest 02 10 / 38 1556 (+17)
K28 Beginner Contest 01 9 / 40 1539 (+39)
Điểm ban đầu 1500