#5018. SUMARR - Tổng dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng n số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n . Tính tổng các phần tử của mảng.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1 \le n \le 1000) ;
  • Dòng sau chứa mảng a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 1000) , hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
1 2 3

Kết quả:

6