Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104146 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 18 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 295 B Durex+_+ 2022-11-24 3:20:16
#132361 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 22 ms 288 K Pascal / 213 B HL 2024-02-15 15:42:31
#121670 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 26 ms 428 K C++ 17 / 329 B Phạm Đức Thiện 2024-01-03 10:22:27
#128302 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 27 ms 364 K Pascal / 185 B Nguyễn Ngô Minh Quân 2024-01-27 8:00:34
#121939 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 28 ms 400 K C++ 14 / 306 B Trần Bình An 2024-01-04 5:32:32
#99440 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 29 ms 348 K C++ 17 / 245 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-09 3:58:56
#99427 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 360 K C++ 14 / 195 B Nguyễn Song Đức 2022-11-09 3:57:48
#99412 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 360 K C++ 11 / 216 B Phùng Nhật Minh 2022-11-09 3:55:47
#99417 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 222 B Phạm Thanh Lam 2022-11-09 3:56:32
#99442 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 205 B Trần Minh Quân 2022-11-09 3:59:18
#99421 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 246 B Đặng Đình Minh 2022-11-09 3:57:00
#99454 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 368 K C++ / 172 B Bùi Quốc Huy 2022-11-09 4:00:56
#109115 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 291 B Ninh Anh Vũ 2022-12-08 7:30:40
#99593 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 14 / 250 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-09 4:34:15
#99482 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 352 K C++ 14 / 266 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-09 4:07:06
#100707 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 180 B Ú Òa 2022-11-10 14:55:12
#121941 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 173 B NGUYỄN XUÂN TUẤT 2024-01-04 5:36:50
#99472 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 360 K C++ 17 / 243 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-09 4:05:01
#99468 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 360 K C++ 14 / 264 B Lường Ngọc An 2022-11-09 4:04:48
#99457 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 348 K C++ / 175 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-09 4:01:12
#99495 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 348 K C++ / 224 B Trần Đăng Khoa 2022-11-09 4:08:30
#99430 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 188 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-09 3:58:05
#109116 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 220 B Trùm CUỐI 2022-12-08 7:30:41
#128276 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 828 B I <3 CSS 2024-01-27 3:54:50
#99511 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 33 ms 332 K C++ 17 / 221 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-09 4:11:06
#119243 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 33 ms 592 K C++ 17 / 351 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:29:54
#99409 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 34 ms 352 K C++ 14 / 242 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-09 3:52:25
#128091 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 34 ms 360 K C++ / 302 B Nguyễn Quang Minh 2024-01-27 3:05:37
#99413 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 38 ms 364 K C++ 14 / 194 B Vũ Minh Huyền 2022-11-09 3:55:50
#132358 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 38 ms 388 K C++ 17 / 162 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 15:37:55
#128074 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 380 ms 21188 K Python 3 / 97 B Tuyết Mai 2024-01-27 3:00:56
#128177 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 384 ms 21244 K Python 3 / 95 B Trịnh Đặng Gia Minh 2024-01-27 3:14:51
#128077 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 385 ms 21196 K Python 3 / 98 B Nguyen Gia Huy 2024-01-27 3:02:38
#128133 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 387 ms 21196 K Python 3 / 91 B võ minh hoàng 2024-01-27 3:10:19
#128084 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 388 ms 21164 K Python 3 / 99 B Hoàng Anh Dũng 2024-01-27 3:04:52
#128239 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 389 ms 21208 K Python 3 / 77 B Nguyen Minh Hoang 2024-01-27 3:23:51
#128139 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 390 ms 21228 K Python 3 / 104 B Bùi Cường Quốc 2024-01-27 3:10:42
#128127 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 390 ms 21228 K Python 3 / 76 B Việt Nhân 2024-01-27 3:09:42
#128094 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 392 ms 21244 K Python 3 / 95 B Phan Mạnh Hùng 2024-01-27 3:05:54
#128113 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 393 ms 21180 K Python 3 / 79 B tnkhuyen 2024-01-27 3:08:29
#128111 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 394 ms 21168 K Python 3 / 84 B Ngô Cao Phương Linh 2024-01-27 3:08:05
#128216 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 395 ms 21228 K Python 3 / 112 B Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 2024-01-27 3:20:33
#128097 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 396 ms 21208 K Python 3 / 74 B Trần Huy Hoàng 2024-01-27 3:06:15
#128241 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 396 ms 21172 K Python 3 / 203 B Nguyễn Huy 2024-01-27 3:24:14
#128108 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 398 ms 21200 K Python 3 / 134 B hoangheovn 2024-01-27 3:07:41
#128130 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 399 ms 21200 K Python 3 / 127 B nhu quynh 2024-01-27 3:09:54
#128152 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 401 ms 21180 K Python 3 / 111 B Nguyen Tuan Anh 2024-01-27 3:11:53
#128102 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 402 ms 21232 K Python 3 / 83 B nguyennhatlam 2024-01-27 3:07:01
#128119 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 402 ms 21240 K Python 3 / 108 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2024-01-27 3:08:54
#128121 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 403 ms 21200 K Python 3 / 163 B Mai Nguyen 2024-01-27 3:09:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: