Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104146 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 18 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 295 B Durex+_+ 2022-11-24 3:20:16
#140498 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 257 B HoangKhanh 2023-06-12 10:54:17
#99440 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 29 ms 348 K C++ 17 / 245 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-09 3:58:56
#99427 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 360 K C++ 14 / 195 B Nguyễn Song Đức 2022-11-09 3:57:48
#99412 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 360 K C++ 11 / 216 B Phùng Nhật Minh 2022-11-09 3:55:47
#99417 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 222 B Phạm Thanh Lam 2022-11-09 3:56:32
#99442 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 205 B Trần Minh Quân 2022-11-09 3:59:18
#99421 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 246 B Đặng Đình Minh 2022-11-09 3:57:00
#99454 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 368 K C++ / 172 B Fan Arsenal 2022-11-09 4:00:56
#109115 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 291 B Ninh Anh Vũ 2022-12-08 7:30:40
#99593 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 356 K C++ 14 / 250 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-09 4:34:15
#99482 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 352 K C++ 14 / 266 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-09 4:07:06
#100707 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 180 B Ú Òa 2022-11-10 14:55:12
#142391 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 30 ms 372 K C++ 11 / 200 B Đoàn Trung Hiếu 2023-07-08 13:29:58
#99472 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 360 K C++ 17 / 243 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-09 4:05:01
#99468 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 360 K C++ 14 / 264 B Lường Ngọc An 2022-11-09 4:04:48
#99457 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 348 K C++ / 175 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-09 4:01:12
#99495 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 348 K C++ / 224 B Trần Đăng Khoa 2022-11-09 4:08:30
#99430 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 188 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-09 3:58:05
#109116 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 220 B Trùm CUỐI 2022-12-08 7:30:41
#99511 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 33 ms 332 K C++ 17 / 221 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-09 4:11:06
#99409 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 34 ms 352 K C++ 14 / 242 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-09 3:52:25
#99413 #5018. SUMARR - Tổng dãy số Accepted 100 38 ms 364 K C++ 14 / 194 B Vũ Minh Huyền 2022-11-09 3:55:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: