Tên đăng nhập

IDK232

Họ và tên

Nguyễn Ngô Minh Quân

Email

minhquan2859@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-26 1:22:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500