#87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n , liệt kê tất cả các số nguyên tố không vượt quá n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ (n\le 10^6) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa các số nguyên tố không vượt quá n được liệt kê theo thứ tự tăng dần, hai số liên tiếp cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu:

10

Kết quả:

2 3 5 7