Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#128294 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 123 ms 1272 K Pascal / 406 B Nguyễn Ngô Minh Quân 2024-01-27 7:45:02
#101025 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 146 ms 4212 K C++ 11 (NOI) / 505 B Durex+_+ 2022-11-13 5:58:53
#135043 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 148 ms 1032 K C++ / 744 B Sơn Nguyễn 2024-02-20 9:03:17
#124350 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 153 ms 1392 K C++ 14 / 373 B Đào Đức Thắng 2024-01-14 3:26:07
#140266 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 160 ms 1384 K C++ / 409 B bmmm 2024-03-11 13:31:58
#145064 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 161 ms 596 K C++ 11 / 956 B 🦠--?🥚-->🐣=>🦢 2024-04-11 12:30:53
#119378 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 162 ms 556 K C++ / 507 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-22 15:00:12
#140197 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 162 ms 1392 K C++ 11 / 499 B Nguyễn Việt Hùng 2024-03-11 10:19:36
#108813 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 163 ms 628 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-12-08 0:38:15
#146871 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 165 ms 624 K C++ / 572 B re_fi 2024-04-23 7:36:13
#122630 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 168 ms 1392 K C++ 14 / 565 B accvip 2024-01-08 3:07:47
#151121 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 168 ms 592 K C++ 11 / 294 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:05:21
#143289 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 169 ms 1392 K C++ 17 / 571 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-28 15:11:55
#127151 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 171 ms 600 K C++ 17 / 425 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 0:16:33
#127625 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 171 ms 596 K C++ 17 / 356 B Ha Phu Hao 2024-01-25 13:25:57
#110576 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 172 ms 1528 K C++ 17 / 512 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 1:06:44
#120319 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 172 ms 624 K C++ 17 / 1 K Nhiều Vịt 2023-12-26 1:37:33
#110632 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 173 ms 1396 K C++ 17 / 304 B Phan Minh Hùng 2022-12-15 1:33:01
#110580 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 177 ms 1376 K C++ 17 / 310 B Đặng Huyền Trân 2022-12-15 1:07:41
#110545 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 183 ms 1488 K C++ 17 / 423 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 0:54:24
#122480 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 185 ms 592 K C++ 17 / 634 B Đặng Hải Phong 2024-01-07 12:22:33
#101035 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 187 ms 1396 K C++ 17 / 796 B Kripperz 2022-11-13 6:13:34
#141330 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 189 ms 1456 K C++ 17 / 429 B Phạm Đức Thiện 2024-03-14 16:20:32
#143793 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 189 ms 1456 K C++ 17 / 717 B Tri_Pahm 2024-04-01 7:23:11
#131922 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 191 ms 8500 K C++ / 298 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 2:31:12
#93735 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 197 ms 1524 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-10 14:00:40
#118184 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 198 ms 1524 K C++ 17 / 548 B Bùi Thành Long 2023-02-06 17:00:51
#110383 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 200 ms 1484 K C++ 17 / 743 B Trùm CUỐI 2022-12-14 4:35:52
#132590 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 202 ms 8256 K C++ 14 / 345 B ANNGU 2024-02-16 1:43:14
#131421 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 203 ms 604 K C++ 17 / 627 B Trần Quang Huy 2024-02-10 18:03:28
#118007 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 205 ms 1484 K C++ 14 / 511 B NVA 2023-02-04 12:54:07
#113849 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 205 ms 1492 K C++ 17 / 510 B Nguyễn Việt Hùng 2023-01-02 4:01:18
#131455 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 206 ms 4336 K C++ 11 / 265 B lqliem 2024-02-11 13:46:56
#119262 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 231 ms 4336 K C++ 17 / 401 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:55:25
#124319 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 236 ms 4412 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-13 14:47:07
#132483 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 247 ms 1480 K C++ / 676 B Nguyễn Trung Kiên 2024-02-16 0:55:00
#110813 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 256 ms 1396 K C++ 17 / 463 B Đặng Đình Minh 2022-12-15 7:38:19
#129456 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 256 ms 1436 K C++ 17 / 402 B L9_vanhung 2024-01-31 4:08:27
#110517 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 257 ms 1552 K C++ 17 / 376 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 0:43:35
#110779 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 258 ms 1380 K C++ / 469 B Bùi Quốc Huy 2022-12-15 7:15:24
#132541 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 263 ms 1476 K C++ 17 (Clang) / 678 B QuangHung_8B 2024-02-16 1:26:49
#110561 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 271 ms 1396 K C++ 17 / 467 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-15 1:00:04
#132707 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 355 ms 8280 K C++ 17 / 361 B phan quoc an 2024-02-16 2:34:14
#132477 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 366 ms 8200 K C++ 17 / 274 B laccoi 2024-02-16 0:53:31
#132471 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 369 ms 8240 K C++ / 253 B kurzgesagt 2024-02-16 0:50:56
#132480 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 369 ms 8304 K C++ 17 / 343 B Ngô Trường 2024-02-16 0:54:25
#135042 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 390 ms 456 K C++ / 332 B Đoàn Vũ Linh Duy 2024-02-20 9:02:59
#142048 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 401 ms 464 K C++ / 447 B Nguyễn Gia Bảo 2024-03-20 3:11:46
#131930 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 432 ms 560 K C++ 17 / 410 B dhp 2024-02-15 2:45:15
#144955 #87. PRIMES - Liệt kê số nguyên tố Accepted 100 455 ms 39664 K C++ 17 / 410 B Phan Quốc Triệu 2024-04-10 16:08:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: