Tên đăng nhập

TrungKien_8B

Họ và tên

Nguyễn Trung Kiên

Chữ ký cá nhân

hungdz

Đăng ký lúc

2024-02-15 1:15:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500